การสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย | Anuban Khon Kaen

การสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย

อินทร์ตรอง  นิตยโรจน์ การสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย       

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้มาโดยการเลือกตามสะดวกจำนวน 50 คน   เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คือ (1) แบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตการณ์ขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัยพบว่า   

1) แบบฝึกการขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย      มีรูปแบบการฝึกขี่จักรยานดังนี้          

(1) การอบอุ่นร่างกาย  (2) การสร้างความคุ้นเคย (การเข็นจักรยาน)  (3) การฝึกทรงตัวบนจักรยาน (4) การขี่จักรยาน

2) ความสามารถในการขี่จักรยานของเด็กปฐมวัย ที่ฝึกโดยใช้แบบฝึกการขี่จักรยานสองล้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า นักเรียนสามารถขี่จักรยานสองล้อได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน สามารถขี่จักรยานสองล้อได้ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

  1. บทนำ  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานเป็นสื่อ    เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นและสำหรับเด็กระดับปฐมวัยการฝึกจักรยานเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆมาก   เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความสัมพันธ์หลายๆส่วนจึงจะสามารถขี่จักรยานได้ แต่จะฝึกหัดปั่นจักรยานอย่างไร เด็กๆจึงจะสามารถฝึกจักรยานได้โดยไม่ล้ม ไม่กลัว และถ้าเป็นวิธีการที่ชัดเจนหลักสูตรวิชาที่ใช้สอนในโรงเรียนได้จะช่วยให้เด็กๆมีกิจกรรมในการเล่นที่หลากหลายยิ่งขึ้น  

การฝึกหัดปั่นจักรยานเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของเด็กที่ปั่นจักรยานสองล้อไม่ได้ได้   จากการศึกษาเอกสารหรือสอบถามจากผู้ที่ปั่นจักรยานได้ ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าการหัดปั่นจักรยานมีรูปแบบที่แน่นอนหรือชัดเจนเป็นอย่างไร   แม้ปัจจุบันมีการปั่นจักรยานที่แพร่หลายแต่ยังไม่มีขั้นตอนเริ่มต้นของการหัดปั่นจักรยานที่ชัดเจนจากการรวบรวมวิธีการหัดปั่นจักรยานของผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นแล้วพอจะเล่าเป็นประสบการณ์ได้ดังนี้

– เริ่มฝึกเองไม่มีครูช่วยฝึก เริ่มจากช้าๆก่อนแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่ใช้ในการหัด ประมาณ 3-4 สัปดาห์ (การฝึกไม่ต่อเนื่อง) ระหว่างการฝึกหัดได้รับบาดเจ็บหลายครั้งแต่ไม่ท้อ เพราะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย   

– เริ่มจากการปั่นจักรยาน 3 ล้อ เพราะไม่ล้ม จากนั้นเริ่มหัดจักรยาน 2 ล้อ โดยมีพ่อ แม่ช่วยฝึกให้ ใช้เวลา ประมาณ 2-3 สัปดาห์ การระหว่างการฝึกหัดได้รับบาดเจ็บหลายครั้งแต่ไม่ท้อ เพราะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย   และอยากปั่นจักรยานได้

จากประสบการณ์ของผู้ที่ปั่นจักรยานได้แล้วข้างต้นพอสรุปได้ว่า ยังไม่มีรูปแบบการหัดปั่นจักรยาที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน  แต่จะเห็นความแตกต่างระหว่างมีครูฝึกกับไม่มีครูฝึก  มีครูฝึกจะเป็นเร็วกว่าประมาณ 1 สัปดาห์  

ผู้จัดทำได้หาข้อมูลต่อไปว่าการฝึกของพ่อ แม่ หรือครูฝึก มีวิธีการอย่างไร คำตอบที่ได้คือ เริ่มจากการจับท้ายรถจักรยาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ อาการปวดหลังและหน้ามืดของครูผู้ฝึกสอน เพราะต้องก้มตัวลงไปจับจักรยาน

ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกการฝึกปั่นจักรยานขึ้นมา เพื่อการฝึกปั่นจักรยานสำหรับเด็กจะได้มีแบบฝึกที่แน่นนอนเพื่อการฝึกหัดจักรยานสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายในระดับเด็กปฐมวัยให้มีความหลากหลาย  สะดวก ง่าย และเป็นแรงจูงใจในการออกกำลังกายสำหรับเด็กระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อศึกษารูปแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อ สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.แบบฝึกหัดขี่จักรยานสองล้อ หมายถึง วิธีการขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

  1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุ 4 – 6 ปี
  2. ความสามารถในการขี่จักรยานหมายถึง การใช้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการขี่จักรยานที่ได้จากการเรียนรู้การฝึกขี่จักรยาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Design) เพื่อให้ทราบผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปั่นจักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจักการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้  

 

  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 2 จำนวน 50 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 25 คน นัก เรียนหญิง 25 คน

  1.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

แบบฝึกหัดขี่จักรยานสองล้อ สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

    1 แบบฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย    มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

             1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ขี่จักรยาน การออกกำลังกายด้วยจักรยาน การ ใช้จักรยานเป็นพาหนะ

1.2 สอบถามรูปแบบการฝึกหัดขี่จักรยานกับผู้ที่ขี่จักรยานได้แล้ว

1.3 สร้างรูปแบบวิธีการขี่จักรยานที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

1.3 นำรูปแบบวิธีการขี่จักรยานไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับปฐมวัย

1.4 ปรับปรุงรูปแบบวิธีการขี่จักรยานเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด

1.5 ให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม ของการขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย

1.7 ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นำไปใช้สอนกับกลุ่มเป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูล

            1 ผู้วิจัย ดำเนินการฝึกหัดการขี่จักรยานสองล้อให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

             2 เมื่อดำเนินการทดลองครบตามที่กำหนดในแบบฝึกทักษะแล้ว ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังการฝึกหัดขี่จักรยาน   กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแบบทักษะการขี่จักรยานโดย สังเกตจากทักษะ การขึ้นขี่จักรยาน  การทรงตัวขณะขี่จักรยาน การเลี้ยว  การหยุด และการลงจากจักรยาน  

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลผลการขี่จักรยานของเด็กปฐมวัยโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์

        วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของผลการขี่จักรยานของนักเรียนที่ฝึกขี่จักรยานด้วยวีการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบการฝึกขี่จักรยาน ซึ่งประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขี่จักรยานจากการเริ่มต้นไปสู่การขี่จักรยานสองล้อได้เอง ผู้วิจัยขอนำเสนอเป็นตารางดังนี้

ขั้นเริ่มต้นฝึกขี่จักรยาน ขั้นการสร้างความคุ้นเคย ขั้นการฝึกการทรงตัว ขั้นการทรงตัวบนจักรยาน ขั้นการขี่จักรยานได้อย่างคล่องแคล่ว
– นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น  – นักเรียนรู้สึกกลัว

– นักเรียนรู้สึกไม่อยากจะฝึกหัด

– นักเรียนอยากจะขี่จักรยานได้

– นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น– นักเรียนรู้สึกกลัวน้อยลง

– นักเรียนอยากจะฝึกขี่ในขั้นต่อไป

– นักเรียนรู้สึกกลัวน้อยลง– นักเรียนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น

– นักเรียนมีความรู้สึกว่าตัวเองจะขี่จักรยานได้

– นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น– นักเรียนรู้สึกกลัวถ้าล้มแล้วกลัวเจ็บ

– นักเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองเวลาล้ม

– นักเรียนรู้สึกปลอดภัยทรงตัวได้ดีขึ้น

– นักเรียนเริ่มต้นขี่จักรยานได้เอง– นักเรียนขี่จักรยานได้คล่องมากขึ้น

อภิปรายผล

      การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย และได้ ศึกษาความสามารถในการขี่จักรยานของเด็กระดับปฐมวัย ด้วยแบบฝึกขี่จักรยานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยที่ได้ คือ 1.)

แบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย  2.)นักเรียนระดับปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมการขี่จักรยานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า นักเรียนสามารถขี่จักรยานสองล้อได้ 50 คน จากทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100        

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย และได้ ศึกษาความสามารถในการขี่จักรยานของเด็กระดับปฐมวัย ด้วยแบบฝึกขี่จักรยานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยขอนำเสนอตามลำดับ ดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.3 ประโยชน์ของการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

     1 ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกการขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย      มีรูปแบบการฝึกขี่จักรยานดังนี้          

1) การอบอุ่นร่างกาย

2) การสร้างความคุ้นเคย (การเข็นจักรยาน)

3) การฝึกทรงตัวบนจักรยาน

4) การขี่จักรยาน

2 ผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถในการขี่จักรยานของเด็กระดับปฐมวัยด้วยแบบฝึกหัดจักรยานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจำนวน 50 คน สามารถขี่จักรยานได้ภายในเวลาเฉลี่ย คนละ 1 ชั่วโมง ได้ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

      1 ข้อเสนอแนะทั่วไป        

1) การสอนตามแบบฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ฝึกสอนควรศึกษาวิธีการสอนให้เข้าใจและควรมีการฝึกซ้อมก่อนเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการปฏิบัติถ้าผู้ฝึกสอนไม่ชัดเจนในกิจกรรมจะทำให้นักเรียนได้รับการบาดเจ็บที่เกิดจากการฝึกขี่จักรยานได้   

2) สถานที่จัดกิจกรรมควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอากาศร้อนมาก หรือมีแดดจัดเพราะจะทำให้บรรยากาศการฝึกขี่จักรยานไม่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

      2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

       1)  ควรศึกษาการฝึกขี่จักรยานสำหรับผู้ใหญ่ที่ยังขี่จักรยานไม่ได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและการลดปมด้อยของผู้ที่ขี่จักรยานที่มีความผิดปกติทางด้านพัฒนาการด้านร่างกาย

            ประโยชน์ของการวิจัย

      1)  เป็นแนวทางในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

      2)  เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

      3)  เป็นแนวทางในการเผยแพร่และการทำวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

      4) เป็นแนวทางในการพัฒนากลางเนื้อมัดใหญ่และกลไกการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

 

บรรณานุกรม

 

ทิศนา  แขมมณี  .(2547).  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

             พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

บุญชม  ศรีสะอาด. (2537). การพัฒนาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

เผชิญ  กิจระการ. (2544). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยี. การวัดผลการศึกษา.

               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(7) : 44-51; กรกฏาคม

ชำนาน  กงสะเดิน. (2550) เชาว์อารมของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ทักษะโยคะอาสนะประกอบ

เสียงดนตรี.

อินทร์ตรอง  นิตยโรจน์ (2553). การสร้างรูปแบบการสอนกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

(การขี่จักรยาน).

ราวีวัฒน์ รัตนเศศ. (2551) การฝึกจักรยานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาศาส์น.

 

กิจกรรมอื่นๆ