Anuban Khon Kaen

ขอเชิญ ผู้ปกครองชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสีภายใน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ระหว่าง วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ชมขบวนพาเหรดนักกีฬา และการแสดงของดรัมเมเยอร์และเชียร์ลีดเดอร์รุ่นเยาว์ ในพิธีเปิดวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระปี 2559 ถึง 2561

ขอเชิญท่านผู้ปกครองในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่มีความสนใจและมีความพร้อม โปรดให้เกียรติสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2561-2563 เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ตึกอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.-10.30 น […]

พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูมอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวันขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีอาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายต่างๆ ตัวแทนจากสมาคมครูและผู้ปกครองฯ (ศึกษาศาสตร์) คณาจารย์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในงานนี้ด้วย ในงานนี้ประกอบด้วยพิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆคือ ความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่น และพัฒนาการดีเด่นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ได้มีการจัดพิธีมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาคือผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับอื่นๆ รวมถึงชมรมผู้เกษียณ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) […]

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ในกิจกรรมนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดธาตุพระอารามหลวงจำนวน 9 รูป เพื่อรับบิณฑบาตรและฉันภัตตาหารเพลด้วย ซึ่งมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา2561 ครั้งนี้ด้วย  

กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายในงานมีการเปิดชั้นเรียน 3 กลุ่ม  ได้แก่  ระดับอนุบาล 1 เรื่อง ของดีของดังเมืองขอนแก่น (ห้อง1/7) ระดับอนุบาล 2 เรื่อง […]

กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้กิจกรรมกิจกรรมศึกษาสัญจร โดยนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับพืชผัก สัตว์ นวัตกรรมการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน