Anubal Khon Kaen

กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายในงานมีการเปิดชั้นเรียน 3 กลุ่ม  ได้แก่  ระดับอนุบาล 1 เรื่อง ของดีของดังเมืองขอนแก่น (ห้อง1/7) ระดับอนุบาล 2 เรื่อง […]

กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้กิจกรรมกิจกรรมศึกษาสัญจร โดยนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับพืชผัก สัตว์ นวัตกรรมการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ เป็นประธานในพิธี เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. โดยแบ่งเป็นกิจกรรมฐานกลางวันจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทาร์ซานน้อยห้อยโหน ฐานพ่อครัว แม่ครัวตัวจิ๋ว ฐานหนูน้อยนักสำรวจ และฐานกลางคืน เริ่มจากการแสดงรอบกองไฟ และฐานกิจกรรม […]