Anuban Khon Kaen

พิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูมอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวันขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีอาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ร่วมด้วยผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายต่างๆ ตัวแทนจากสมาคมครูและผู้ปกครองฯ (ศึกษาศาสตร์) คณาจารย์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในงานนี้ด้วย ในงานนี้ประกอบด้วยพิธีไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความพร้อมในด้านต่างๆคือ ความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่น และพัฒนาการดีเด่นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู ได้มีการจัดพิธีมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาคือผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับอื่นๆ รวมถึงชมรมผู้เกษียณ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) […]

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ในกิจกรรมนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดธาตุพระอารามหลวงจำนวน 9 รูป เพื่อรับบิณฑบาตรและฉันภัตตาหารเพลด้วย ซึ่งมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งระดับอนุบาล 1 และอนุบาล 2 แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา2561 ครั้งนี้ด้วย  

กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายในงานมีการเปิดชั้นเรียน 3 กลุ่ม  ได้แก่  ระดับอนุบาล 1 เรื่อง ของดีของดังเมืองขอนแก่น (ห้อง1/7) ระดับอนุบาล 2 เรื่อง […]

กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้กิจกรรมกิจกรรมศึกษาสัญจร โดยนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับพืชผัก สัตว์ นวัตกรรมการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ เป็นประธานในพิธี เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. โดยแบ่งเป็นกิจกรรมฐานกลางวันจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทาร์ซานน้อยห้อยโหน ฐานพ่อครัว แม่ครัวตัวจิ๋ว ฐานหนูน้อยนักสำรวจ และฐานกลางคืน เริ่มจากการแสดงรอบกองไฟ และฐานกิจกรรม […]

ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนำนักแสดงจากคณะหุ่นละครเล็ก “โจหลุยส์” มาจัดแสดงให้นักเรียนได้ชมศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็ก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย