โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น | Anuban Khon Kaen

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 แห่ง คือ  แห่งที่ 1 อยู่บริเวณริมบึงสีฐานเข้าทางประตู 2 ด้านถนนมะลิวัลย์ เรียก “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ศึกษาศาสตร์)”  จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  แห่งที่ 2  อยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดงทางเข้าประตู 1 ถนนมิตรภาพ  เรียก “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (มอดินแดง)  จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และฝ่ายการศึกษาพิเศษ

 

ความเป็นมา  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ศึกษาศาสตร์)  เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2513  โดย  ดร.สายสุรี  จุติกุล  คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งครั้งแรก  ดังนี้

  1. เป็นโรงเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการเสริมบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ทั้งด้านการวิจัย  ค้นคว้า  ทดลองที่เกี่ยวกับวิธีการสอน  วิธีการบริหารและหลักสูตร
  2. เป็นสถานที่ให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ใช้เป็นที่สังเกตการเรียนการสอน  พฤติกรรมของเด็กและฝึกปฏิบัติ
  3. เป็นแหล่งเผยแพร่และสาธิตงานการศึกษา
  4. เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่กุลบุตร กุลธิดาตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

 

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แบ่งการดูแลเป็น 2 วิทยาเขต  คือ ศึกษาศาสตร์และมอดินแดง  เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง ให้มีความเอกภาพจึงกำหนดให้มีวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเหมือนกัน  ดังนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานร่วมผลิดบัณฑิตของคณะ  ที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

  1.  เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
  2.  เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาวิชาชีพครู
  3.  เพื่อเป็นโรงเรียนสวัสดิการแก่บุตรธิดาชองข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  

ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย และ/หรือผู้ที่คณะกำหนดไว้

ปรัชญา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยึดถือแนวความเชื่อที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ด้วยการศึกษา และเคารพในคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล”  ดังนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จะต้องเริ่มที่การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดคือ“การพัฒนาให้ประชาชนรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต”

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโรงเรียนสาธิตชั้นนำในระดับอาเซียน มุ่งสร้าง พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศึกษาศาสตร์

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ร่วมผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ  เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   คือ   วิชาการเด่น   กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

สัญลักษณ์    คือ  ตราพระธาตุพนม ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สีประจำโรงเรียน      คือ   สีอิฐ (ดินแดง)