ให้เรียน ให้รู้อะไร | Anuban Khon Kaen

ให้เรียน ให้รู้อะไร

ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีที่เรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษานั้น  ทางโรงเรียนมีแนวการจัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ผ่านการเล่น การปฏิบัติ การทดลอง การสำรวจ การสืบค้น การบันทึกการนำเสนอผลงานด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อมุ่งเน้นให้เด้กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โดยมีเป้าหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ ดังนี้

เป้าหมาย  “สุขภาพดี  คุณธรรมงาม  ใฝ่การค้นคว้า”

สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
 • ด้านร่างกาย
 • ตัวเด็ก
 • ด้านอารมณ์และจิตใจ
 • บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 • ด้านสังคม
 • ธรรมชาติรอบตัว
 • ด้านสติปัญญา
 • สิ่งต่างๆรอบตัว

 

ในที่นี่ขอมุ่งเน้นการนำเสนอรายละเอียดของประสบการณ์สำคัญดานสติปัญญา ให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบเพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือกัน กระตุ้นและพัฒนาเด็กให้ถูกทางควบคู่กับการพัฒนาลักษณะนิสัย คุณธรรมที่ดีงามเหมาะสมกับวัย การพัฒนาด้านร่างกาย และอารมณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

ประสบการสำคัญด้านสติปัญญา

การคิด จำนวน
 • การรู้จักสิ่งต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น
 • การเลียนแบบการกระทำและเสียงต่างๆ
 • การเชื่อมโยง ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของ หรือสถานที่จริง
 • การรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านสื่อวัสดุของเล่น และผลงาน
 • การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆ
 • การเปรียบเทียบจำนวน มากกว่า น้อยกว่าเท่ากัน
 • การนับสิ่งต่างๆ การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
 • การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวน หรือปริมาณ
มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา
 • การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออกการบรรจุและการแยกออก
 • การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่แตกต่างกัน
 • การอธิบายในเรื่องตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน
 • การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งต่างๆ
 • การสื่อความหมายของมิติสัมพันธ์ด้วยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปวาด
 • การเริ่มต้นและการหยุดการกระทำโดยสัญญาณ
 • การเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเช้า ตอนเย็น เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ ฯลฯ
 • การเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ
 • สังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู
การสังเกต การจำแนก และการเปรียบเทียบ การใช้ภาษา
 • การสำรวจและอธิบายความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ
 • การจับคู่ การจำแนก และการจัดกลุ่ม
 • การเปรียบเทียบ
 • การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ
 • การคาดคะเนสิ่งต่างๆ
 • การตั้งสมมุติฐาน
 • การทดลองสิ่งต่างๆ
 • การสืบค้นข้อมูล และการบันทึกข้อมูล
 • การใช้หรือการอธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 • การแสดงความรู้สึกด้วยคำพูด
 • การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง
 • การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
 • การฟังนิทาน คำคล้องจอง คำกลอน
 • การเขียนในหลารูปแบบผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ เขียนคำคล้าย ตัวอักษร เขียนเหมือนสัญลักษณ์ เขียนชื่อตัวเอง
 • การอ่านในหลายรูปแบบ ผ่านประสบการณ์ที่สื่อความหมายต่อเด็ก อ่านภาพหรือสัญลักษณ์จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนจะดำเนินการในลักษณะการบูรณาการไม่แยกเป็นรายวิชา แต่เป็นหน่วยการเรียนในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม

โครงการและกิจกรรมในฝ่ายอนุบาลศึกษา

โครงการ ชื่อกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
 • กิจกรรม English camp for IEC
 • กิจกรรม English camp for children
 • กิจกรรมชุมนุมหรรษา
 • กิจกรรมหรรษาอาเซียน
 • กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล
 • กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • กิจกรรมธรรมะสำหรับคุณหนู
 • กิจกรรมคนดีศรีอนุบาล
 • กิจกรรมกีฬาสี
 • กิจกรรมสานต่อพ่อหลวง
 • กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข
 • กิจกรรมต้นกล้าสาธิต
 • กิจกรรมศึกษาสัญจร
 • กิจกรรมหนูรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2
 • กิจกรรมผลิช่อ
 
 • กิจกรรม
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี
 • กิจกรรมปิดภาคเรียน
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • กิจกรรมทำบุญประจำปี
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 • กิจกรรมกิจกรรมลอยกระทง
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา
 • กิจกรรมวันสงกรานต์

 

การเสาะแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะเป็นผู้ใฝ่หาความรู้มีความกระตือรือร้น รู้จักค้นหาคำตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่อาสาร่วมเป็นวิทยากร และเสนอแนะแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสมให้แก่เด็ก ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันพัฒนายุวชนซึ่งที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ดังนี้

แหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ภาควิชาปาราสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 2. ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
 4. ภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
 7. หอศิลปวัฒนธรรม
 8. บึงสีฐาน
 9. สวนร่มเกล้ากัลป์พฤกษ์
 10. แหล่งชุมชนบริเวรหมู่บ้านสีฐาน
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายประถมศึกษา
 12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา
 13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายประถมศึกษา
 14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายมัธยมศึกษา
 15. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. ร้านค้า บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียน
 2. วัดต่างๆ ได้แก่ วัดหนองแวงตาชู วัดศรีนวล วัดหนองแวง(พระอารามหลวง) วัดป่าบ้านหนองหลุบ วัดป่าธรรมอุทยานและสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดโมกขนาราม
 3. โรงเรียนโสตศึกษา
 4. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และบ้านพักคนชรา
 5. สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น
 6. มูลนิธิมิกชนคนตาบอด
 7. โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
 8. บึงแก่นนคร
 9. พิพิธภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น
 10. มูลนิธิบ้านลูกรักและมูลนิธิช่วยเหลือเด็กไทยในชนบท