รูปภาพกิจกรรม | Anuban Khon Kaen

รูปภาพกิจกรรม

วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562 หนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนั้นจะทำให้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฎิบัติด้วยตนเองอย่างมีความหมาย สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart School พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบของประเทศ โดยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยการนำของ อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำขบวนแห่กระทงของนักเรียน คณจารย์ และผู้ปกครอง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562 ที่บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

พิธียกเสาเอกอาคารอนุบาลหลังใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.09 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาได้มีการจัดพิธียกเสาเอกอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่  ณ พื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล ข้างสนามฟุตบอลที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ คณะผู้บริหาร นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.จารุณ ซามาตย์  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุบาล 1  พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยตัวแทนนักเรียนอนุบาล […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ 26  กรกฎาคม  2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุบาล 1  พิธีได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยตัวแทนนักเรียนอนุบาล 2  ตัวแทนนักเรียนอนุบาล 1  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ  ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า  คณะผู้บริหาร […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  มอบเกียรติและมอบทุนอาหารกลางวัน  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม  ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่นและพัฒนาการดีเด่น  จำนวน 36 คน  จากนั้นมีพิธีมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน 43 ทุน  โดยได้รับความอนุเคาระห์จากผู้ปกครองนักเรียน  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากร  ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อรับบิณฑบาตอาหารแห้งและฉันภัตตาหารเพล  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธีครั้งนี้         

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 ขึ้น ณ โรงอาหารสาธิตฯประถม (ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์        เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  จากนั้นอาจารย์สุทธิพร  ชาตาธิคุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาและคณะผู้บริหาร  ได้กล่าวชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองรับทราบร่วมกัน  และทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)  […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 14- 16 พฤศจิกายน และพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 16 พฤศจิกายน โดยมี อาจารย์ สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นประธานในพิธีและมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและการแข่งขันกีฬาสี ในครั้งนี้มีการแข่งขัน กีฬา กรีฑา และกีฬาเบ็ดเตล็ด พร้อมทั้งยังมีขบวนพาเหรด โชว์เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนดรัมเมเยอร์ที่สวยงามอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >