กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้กิจกรรมกิจกรรมศึกษาสัญจร โดยนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับพืชผัก สัตว์ นวัตกรรมการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

บทความอื่นๆ