2017 | Anubal Khon Kaen

ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1 และกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 จากเดิม อาคาร 20 ปี สาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสาธิตอนุบาล (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้เป็นการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายในงานมีการเปิดชั้นเรียน 3 กลุ่ม  ได้แก่  ระดับอนุบาล 1 เรื่อง ของดีของดังเมืองขอนแก่น (ห้อง1/7) ระดับอนุบาล 2 เรื่อง […]

กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้กิจกรรมกิจกรรมศึกษาสัญจร โดยนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับพืชผัก สัตว์ นวัตกรรมการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน