ระเบียบการรับส่ง | Anuban Khon Kaen

ระเบียบการรับส่ง

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับส่ง

ระเบียบการรับ – ส่งนักเรียน

เพื่อให้การรับและส่งนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ปลอดภัย  จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบการรับ – ส่ง  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ดังนี้

  1.  ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตฯ  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้ตั้งแต่เวลา  07.30 – 08.20  น.  และขอให้เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนในการดูแลนักเรียนในช่วงต่อไป
  2.  ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนกลับ  จะต้องมีบัตรรับนักเรียนที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ออกให้มาแสดงแก่อาจารย์เวรหน้าประตู  จึงจะมีสิทธิ์รับนักเรียนกลับ  หากไม่ได้นำบัตรรับ – ส่งมาแสดง  ผู้ปกครองกรุณาติดต่อขอบัตรรับ – ส่งชั่วคราวได้ที่ห้องธุรการ  โดยทางโรงเรียนอนุโลมให้ได้ไม่เกินเดือนละ  4  ครั้ง
  3.  ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับได้ตั้งแต่เวลา  15.30  –  17.00  น.  ขอความกรุณารอรับนักเรียนบริเวณสนามเด็กเล่น  หรือบริเวณมุมหนังสือที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้  ไม่ควรมานั่งรอหน้าห้องเรียนเพราะจะทำให้เด็กเกิดความกังวลและไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรม  กรณีรับนักเรียนกลับหลังเวลา  17.00  น.  ผู้ปกครองจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ทางโรงเรียนเป็นจำนวน  100  บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
  4.  กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียนได้  อนุโลมให้มอบบัตรนักเรียนแก่บุคคลที่มอบหมายให้มารับนักเรียนแทนและผู้ที่มารับจะต้องมีบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย  ทางโรงเรียนจึงจะอนุญาตให้รับนักเรียนกลับได้
  5.  การทำบัตรรับ – ส่ง  โรงเรียนจะออกบัตรรับ – ส่งนักเรียนให้ผู้ปกครอง  ราคาบัตรละ  150  บาท  หากผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะทำบัตรเพิ่ม  กรุณาแจ้งความประสงค์ที่ห้องธุรการ
  6.  การจอดรถรับ – ส่งนักเรียน  จะต้องปฏิบัติตามกฏจราจรสากล  และมีมารยาทในการใช้ถนนไม่จอดรถกีดขวางทางจราจร  และเมื่อจอดรถบริเวณรอบโรงเรียนจะต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
  7. ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ให้ผู้ปกครองมาส่งและรีบนักเรียนที่ห้องเรียนในเวลา 15.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน และสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างอาจารย์ประจำชั้นและผู้ปกครองหลังเวลา 16.30 น. รับนักเรียนได้ที่สนามเด็กเล่นและหลังจากสัปดาห์ที่ 2 ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน

 

เวลาเปิด – ปิด  ประตูโรงเรียน

ประตูหน้า   ช่วงเช้า เปิด  07.30  –  09.30  น.

ช่วงเย็น เปิด  15.30  –  17.00  น.

ประตูหลัง เปิด  07.30  –  17.30  น.

ผู้ปกครองที่รับนักเรียนกลับหลังเวลา  17.00  น.  กรุณารับนักเรียนที่ประตูด้านหลังโรงเรียน