กิจกรรมไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2562 | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  มอบเกียรติและมอบทุนอาหารกลางวัน  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม  ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีความพร้อมดีเด่น ลักษณะนิสัยดีเด่นและพัฒนาการดีเด่น  จำนวน 36 คน  จากนั้นมีพิธีมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนจำนวน 43 ทุน  โดยได้รับความอนุเคาระห์จากผู้ปกครองนักเรียน  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  และชมรมผู้เกษียณอายุราชการ  ในการนี้ทางโรงเรียนขอบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้   

กิจกรรมอื่นๆ