กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 | Anuban Khon Kaen

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 ขึ้น ณ โรงอาหารสาธิตฯประถม (ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ณัฐพัชน์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์        เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  จากนั้นอาจารย์สุทธิพร  ชาตาธิคุณ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาและคณะผู้บริหาร  ได้กล่าวชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองรับทราบร่วมกัน  และทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเชิญชวนผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน  จากนั้นผู้ปกครองได้พบกับอาจารย์ประจำชั้นเพื่อรับทราบแนวทางการจักการเรียนการสอนของชั้นเรียนและเลือกตัวแทนผู้ปกครอง

   

กิจกรรมอื่นๆ