เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่1)Anubal Khon Kaen