รวบรวมผลงานส่งผู้ปกครองเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงานAnubal Khon Kaen