รวบรวมผลงานส่งผู้ปกครองเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงานAnuban Khon Kaen