บทความ / ผลงานอาจารย์ | Anuban Khon Kaen

บทความ / ผลงานอาจารย์

The Interpretation of Thai Kindergarten Students’ Making Sense of Velocity

The Interpretation of Thai Kindergarten Students’ Making Sense of Velocity   Introng Nitayarote a and Chokchai  Yuenyong b   Khon Kaen University Kindergarten Demonstration School, Khon Kaen, Thailand, email: intrni@kku.ac.th […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >

การสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย

อินทร์ตรอง  นิตยโรจน์ การสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้มาโดยการเลือกตามสะดวกจำนวน 50 คน   เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คือ (1) แบบฝึกขี่จักรยานสองล้อสำหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (2) […]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >