หลักสูตร กิจกรรม | Anuban Khon Kaen

หลักสูตร กิจกรรม

หลักสูตร

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  รับนักเรียนที่มีอายุ 4 ปี ถึง 5 ปีเต็ม (นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน  ของปีการศึกษานั้นๆ)  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

 

หลักสูตรที่เปิดทำการสอน  ได้แก่

  1.  หลักสูตรปกติ  โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยศึกษา  พุทธศักราช  2546  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล  ผนวกเข้าด้วยกันโดยคำนึงถึงสภาพบริบทปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแวดล้อมจัดเป็นสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  
  2.  หลักสูตรคู่ขนานที่เน้นภาษาอังกฤษ (IEC) Intensive English Course  เป็นหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ  เป็นหลักสูตรทางเลือกของโรงเรียน

 

ตารางกิจกรรมประจำวัน

08.00 – 08.30 น.     รับเด็ก

08.30 – 09.00 น.     กิจกรรมหน้าเสาธง

09.00 – 09.20 น.     กิจกรรมโฮมรูม

09.20 – 10.00 น.     กิจกรรมบูรณาการ

10.00 – 10.10 น.     ดื่มนม

10.10 – 12.00 น.     กิจกรรมบูรณาการ

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหาร เตรียมตัวพักผ่อน

13.00 – 14.45 น.     พักผ่อน

14.45 – 15.00 น.     เก็บที่นอน ล้างหน้า แต่งตัว

15.00 – 15.30 น.     ทบทวนบทเรียน และรับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.00 น.     เตรียมตัวกลับบ้าน,สนาม

 

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน

ตารางการจัดประสบการณ์

  • เข้าแถวเคารพธงชาติ / สวดมนต์ กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
  • Home room
  • * กิจกรรมบูรณาการ (ช่วงที่ 1)

– ศิลปะ

–  เพลง

– เล่นเสรี

–  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

– กิจกรรมเสริมทักษะดนตรี/พละ/ห้องสมุด-คอมพิวเตอร์/กิจกรรมชุมนุม

– กิจกรรมกลางแจ้ง/พละ – กิจกรรมการศึกษา

  • อาหารว่างเช้า * กิจกรรมบูรณาการ (ช่วงที่ 2)
  • ทำความสะอาดร่างกาย อาหารกลางวัน
  • พักผ่อน ตื่นนอน ทบทวนบทเรียน กลับบ้าน

ทุกวันศุกร์มีกิจกรรมบนเวที ช่วงเช้าหลังเข้าแถวโดยนักเรียนแต่ละห้องแสดงผลงานความสามารถบนเวทีให้เพื่อนๆ ชม ตามตารางที่

* การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการจาก 6 กิจกรรมหลักให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในหน่วยการเรียน

 

ตารางกิจกรรมเสริมทักษะประจำสัปดาห์

วัน เวลา พลศึกษา ดนตรี ห้องสมุด-คอมฯ
จันทร์ 09.00 – 10.00 น. 1/1 2/1 1/4
10.00 – 11.00 น. 1/2 2/2 1/5
11.00- 12.00 น. 1/3 2/3 1/6
อังคาร 09.00 – 10.00 น. 1/4 2/4 2/7
10.00 – 11.00 น. 1/5 2/5 2/1
11.00- 12.00 น. 1/6 2/6 2/2
พุธ 09.00 – 10.00 น. 1/7 1/1 2/3
10.00 – 11.00 น. 2/1 1/2 2/4
11.00- 12.00 น. 2/2 1/3 2/5
พฤหัสบดี 09.00 – 10.00 น. 2/3 1/4 2/6
10.00 – 11.00 น. 2/4 1/5 1/1
11.00- 12.00 น. 2/5 1/6 1/2
ศุกร์ 09.00 – 10.00 น. กิจกรรมนักแสดงรุ่นเยาว์
10.00 – 11.00 น. 2/6 1/7 1/3
11.00- 12.00 น. กิจกรรมชุมนุมหรรษา