Expandmenu Shrunk


การกรอกเอกสารแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล

กรอกเอกสารแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำบัตรนักเรียนและระบบรับส่งนักเรียน

ตั้งแต่วัน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้ว upload รูปผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียนโดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาส่งที่โรงเรียน

เข้าสู่ระบบกรอกแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

Comments are closed.