วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 | Anuban Khon Kaen

วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

หนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ซึ่งการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองนั้นจะทำให้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ในการลงมือปฎิบัติด้วยตนเองอย่างมีความหมาย สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart School พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนต้นแบบของประเทศ โดยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยการนำของ อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำขบวนแห่กระทงของนักเรียน คณจารย์ และผู้ปกครอง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562 ที่บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมอื่นๆ