Uncategorized | Anubal Khon Kaen

กิจกรรมศึกษาสัญจร ทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้กิจกรรมกิจกรรมศึกษาสัญจร โดยนำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษางานเกษตรภาคอีสาน ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับพืชผัก สัตว์ นวัตกรรมการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมเข้าค่ายอนุบาล 2

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ เป็นประธานในพิธี เริ่มกิจกรรมเวลา 13.00 น. โดยแบ่งเป็นกิจกรรมฐานกลางวันจำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทาร์ซานน้อยห้อยโหน ฐานพ่อครัว แม่ครัวตัวจิ๋ว ฐานหนูน้อยนักสำรวจ และฐานกลางคืน เริ่มจากการแสดงรอบกองไฟ และฐานกิจกรรม […]

ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนำนักแสดงจากคณะหุ่นละครเล็ก “โจหลุยส์” มาจัดแสดงให้นักเรียนได้ชมศิลปะการเชิดหุ่นละครเล็ก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย

กิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีอาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายอนุบาลศึกษา เป็นผู้นำนักเรียนเดินขบวนแห่กระทง จากโรงเรียนสาธิตอนุบาลไปยังบึงสีฐาน ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายอนุบาลศึกษา ขอขอบพระคุณหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้